Yazdır

  

 • Toprağın su kapasitesini artırır,
 • Su geçirgenliğini  olumlu yönde etkiler.
 • Suyun toprak yüzeyinden akmasına, buharlaşmasına ve verimli toprağın taşınıp götürülmesine engel olur.
 • Toprağın kolay tava gelmesini sağlar
 • Kumlu topraklarda, toprak parçacıklarını birbirlerine bağlar
 • Killi topraklarda parçacıklar arasındaki bağı gevşeterek kök gelişmesi için daha uygun ortam hazırlar
 • Toprak havalanmasına olumlu etki yapar
 • Parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve organik asitler bitki besin maddelerini bitkiye yarayışlı hale getirir.
 • Toprak sıcaklığını bitki gelişmesi için uygun duruma getirir
 • Toprak mikroorganizmalarının üzerinde de olumlu etki yaparak, toprakta biyolojik değişmelerin hızını artırır.
 • Hayvansal gübrenin etkisi, giderek azalmak suretiyle, 3-4 yıl sürer.

 BALCI MAKİNA özel dizayn çapa sistemli ana karıştırıcının da üzerinde bulunduğu işlem havuzuna alınan hammadde,  KARIŞIM ve ÖTELENME yapılarak fermantasyon sürecini tamamlar.

 

 Hammadde içinde thermophile bakterilerin oluşturduğu ısı da göz önünde bulundurularak tesis planlamasında dikkate alınması gereken ana unsurlar şunlardır;

·         Isı

·         Nem

·         Oksijen  ,

·         Güneş Işığı

·         Uygun Hava Geçişi

 

Bina tasarımında yapılan doğru hava geçişleri ile güneş ışığının maksimum seviyede alınması ve alt zeminden hava girişlerinin sağlanarak oksijenin fazlalığı ile fermantasyon süresi olumlu etkilenmesi sağlanır. Gübre havuzu zeminine yerleştirilen özel havalandırma kanalları doğru hava geçişini sağlamada en önemli adımlardan biridir.

 

        Gübre karıştırma makinasının çalışma havuzunda çalıştırılması gerekir, bu havuzun ölçüleri, kapasiteye göre uzunluk metrajı değişmektedir. Yumurtacı sistem tavukhanelerden Toplanan Taze Gübre Fermantasyon Kanallarına Boşaltılır.Burada Fermantasyonun Ön Koşulu Olan Kompostlama işlemi Yapılır.Kompostlaşma işlemi uygun sıcaklık ve nem miktarlarının sağlandığı havalı ortamlarda mikrobiyal canlılar tarafından organik materyalin biyolojik olarak ayrışma ve yeniden yapılanmalarından oluşan işlemdir. Kompost oluşumu sırasında ve son üründe bulunan birçok mikro ve makro canlıdan bahsedebiliriz ancak işlemde esas rolü oynayan bakteri ve mantarlardır. Bu canlılar enerji ve büyüme için karbona (C) protein sentezi için ise azota (N) ihtiyaç duyarlar. Tüm organik atıklar azot ve karbon içerir. Karbonun azota oranı (C/N) mikroorganizmaya dengeli besin sağlama açısından önemlidir.

      Her ne kadar yapılan işlem aynı olsa bile unutmamak gerekir ki her gübre tesisi birbirinden farklıdır. Gübre karakteristiği, ortam ısısı, arazi koşulları, iklimsel etkenler, mikrobik etkenler gibi bir çok etken fermantasyon süresine, kalitesi etki eder. 

      Fermante edilen taze gübreler karıştırma makineleri tarafından karıştırılır ve 2.5 m ile 3 m ileriye doğru fırlatılır. Makinanın yani havuzun doluluk oranına, hammaddenin giriş zamanına göre makine ileri yada olduğu yerde hareket ettirilir. Aynı zamanda gübre yığınları hava ile teması sağlanıp fermantasyon başlatılır. Bu işlem 45-60 gün arası devam eder. Yazın hava sıcaklığına bağlı olarak bu süreç 30gün de olabilmektedir. Bu süreçte yapılan ölçümler sonucu gerek görülürse oksijen ve ısı müdahalesi yapılır.

       Normal şartlarda ortam ısısı 20o-30oC arasında olmaktadır. Doğal olarak gübre iç ısısı fermantasyondan dolayı çok çok daha fazladır.  %75 nemli giren mal, fermantasyon işlemi bitip tesis sonuna geldiğinde %15 nem ile çıkmaktadır.             

       2. Aşama sonunda %15 nem ile fermantasyon tamamlanmış olup, mineralize olmuş olgunlaşmış gübreler yatay ve dikey taşıyıcılarla fabrikaya alınır.Üretim aşamasında ilk önce kırma ünitesinden geçen gübreler daha sonra paketleme yada peletleme ünitesinde şekillendirilir.  Kullanım yerine göre öğütülmüş olan gübre torbalama kantarına alınır. Burada 50kg’lık çuvallar için (kalibrasyon ayarı yapılarak farklı kapasitelerde de tartım yapılmaktadır). Ayrıca peletlemeden sonra tekrar torbalama kantarına bağlantı yapılmaktadır. Torbalama üst bunkerlerinden 1 tanesi Toz Gübre diğeri Granül Gübre için kullanılmaktadır. Öğütücüden çıkan ürün, peletlemeye alınır. Kondisyoner üzerinde yapılan ilgili teknik donanımlar ile malzeme peletlenmeye hazır hale getirilir. 

Toprakların reaksiyonu (pH'sı) üzerinde etkili olmaktadır.Toprağa uygulanan ticari azotlu gübreler (bilhassa amonyum nitrat gübresi) sulama ve yağış suları ile kolayca yıkanmaktadır. Buna karşılık hayvansal gübre ise, organik artıklardan oluştuğundan, bitkininin ihtiyaç duyduğu bütün elementleri (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve mikro elementler) içermekte olup, özellikle en önemli bitki besini olan azotun sürekli kaynağını oluşturmaktadır. Bitkiler için ahır gübresindeki fosfor, kimyasal gübrelerdeki fosfora göre çok daha yararlıdır. Özellikle kireçli topraklarda fosfor bitki tarafından yararlanılamaz şekilde tutulmaktadır. Bitkiler kimyasal gübreler şeklinde toprağa verilen fosforun genellikle % 5-30'undan yararlanabilmektedir. Hayvansal gübrede bulunan organik fosfor bileşikleri ise toprakta bitki tarafından alınamaz formda tutulmaz .Ahır gübresinin toprakta yavaş yavaş mineralize ( parçalanması)olması sonucu bağımsız şekle dönüşen fosfordan bitkiler kolaylıkla yararlanırlar. Hayvansal gübre organik yapısı nedeni ile toprağın havalanmasına olumlu etki yapar. Hayvansal gübrenin toprakta parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve organik asitler, bitki besin elementlerini bitkiler için yarayışlı şekle sokarlar. Hayvan gübresiyle toprağa fazla miktarda mikroorganizma verilir. Böylece, toprakta biyolojik aktivite ve değişimlerin hızı artarak toprağın biyolojik verimliliği artırılmış olur.

Ahırda, tavukhanede yada ahırdan,, tavukhaneden çıkarıldıktan sonra gereken dikkat ve özen gösterilmezse, tarlaya taşınmadan çok önce ahır gübresi değerini büyük ölçüde yitirir.